Dohoda o hosťovaní

Dohoda o hosťovaní je nástroj umožňujúci hladší a kratší priebeh vybavovania formalít súvisiacich s legálnym pobytom výskumníkov z tretích krajín (krajín mimo EÚ/EHP a Švajčiarska), ktorí chcú vykonávať výskumné aktivity v EÚ.

Dohoda o hosťovaní je hlavným dokumentom, na ktorom je založený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a jej koncept vychádza z európskej legislatívy. Dohoda o hosťovaní je špecifický typ dohody podpísaný medzi prijímajúcou slovenskou výskumnou organizáciou (verejnou či súkromnou) a výskumníkom z tretej krajiny. Dohodu môžu vydávať len organizácie, ktoré získali oprávnenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle platnej legislatívy.

 

Zoznam oprávnených organizácií, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji:

 

  • resp. register organizácií Informačného systému pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS (CRIS = Current Research Information System) (odporúča sa pozrieť všetky zdroje z dôvodu rozdielnej aktualizácie údajov), zoznam je dostupný aj v angličtine. Odporúča sa pozrieť oba zdroje, z dôvodu rozdielnej aktualizácie údajov.

 

Oprávnenie prijímať cudzincov z krajín mimo EÚ/EHP a Švajčiarska na výskum a vývoj

Organizácia, ktorá chce oprávnenie získať, musí predložiť žiadosť o povolenie prijímať cudzincov na Sekciu vedy a techniky Ministerstva školstva,  výskumu, vývoja a mládeže SR.

V žiadosti organizácia uvedie svoj presný názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie a preukáže splnenie náležitostí určených osobitným predpisom. Organizácia pri podávaní žiadosti preukazuje, že:

  • má určené ciele a zámery vo výskume a vývoji, napr. schváleným dlhodobým alebo strednodobým zámerom výskumu a vývoja alebo obdobným dokumentom doloženým kópiou rozhodnutia schvaľujúceho orgánu alebo schváleným projektom výskumu a vývoja doloženým rozhodnutím poskytovateľa finančných prostriedkov o schválení a financovaní projektu, na ktorého riešenie chce prijať cudzinca, alebo zriaďovacou listinou,
  • je ochotná podpísať dohodu o hosťovaní s cudzincom, predložením čestného vyhlásenia štatutára organizácie (nemusí byť notársky overené),
  • prostriedky na uzatvorenie dohody o hosťovaní, napr. rozhodnutím poskytovateľa finančných prostriedkov o schválení a financovaní projektu výskumu a vývoja, na ktorého riešenie chce prijať cudzinca, prípadne predložením čestného vyhlásenia štatutára organizácie žiadateľa, že disponuje finančnými prostriedkami na plnenie následne uzavretej dohody o hosťovaní (nemusí byť notársky overené),
  • osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja, kópiou takéhoto osvedčenia alebo odvolaním sa na zoznam organizácií, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja zverejnenom na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie.

Zoznam organizácií, ktoré majú oprávnenie o spôsobilosti na vykonávanie V&V 

 

Zdroje:

 

Čo musí dohoda o hosťovaní obsahovať?

Aké sú povinnosti cudzinca?