Čo má obsahovať dohoda o hosťovaní?

Dohoda o hosťovaní musí obsahovať:

  • meno a kontaktné údaje cudzinca,
  • označenie a kontaktné údaje výskumnej organizácie,
  • určenie výskumného zaradenia cudzinca a jeho pracovných podmienok,
  • účel, dĺžku pobytu, zameranie a financovanie projektu výskumu a vývoja, na ktorom bude občan tretej krajiny pracovať,
  • osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii občana tretej krajiny alebo vyhlásenie prijímajúcej organizácie o overení odbornej kvalifikácie občana tretej krajiny,
  • vyhlásenie organizácie o zodpovednosti za náklady v prípade vyhostenia občana tretej krajiny,
  • vyhlásenie o dostatočnom finančnom zabezpečení pobytu občana tretej krajiny,
  • vyhlásenie o zdravotnom poistení občana tretej krajiny počas pobytu.

Vzor dohody o hosťovaní, vypracovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (Príloha 1). (Príloha 2 je vzor dohody o hosťovani v slovenčine, Príloha 3 je vzor dohody o hosťovaní v angličtine).

Vzor dohody o hosťovaní pre účely štipendijných programov, spracovaný SAIA, n.o. na základe vyššie uvedenej modelovej dohody, v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii).