Povinnosti cudzinca - dohoda o hosťovaní

Povinnosti cudzinca - dohoda o hosťovaní

 

Cudzinec sa zaväzuje

  • osobne vykonávať práce na projekte výskumu a vývoja na pracovisku prijímajúcej organizácie podľa pokynov zodpovedného riešiteľa projektu výskumu a vývoja,
  • uzatvoriť cestovné zdravotné poistenie na dobu pobytu odo dňa vstupu na územie SR do doby, kým sa na neho nebude vzťahovať nižšie uvedené poistenie,
  • uzatvoriť zmluvu o zdravotnom poistení podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30 dní od uzatvorenia dohody o hosťovaní alebo odo dňa vstupu na územie SR v súvislosti s dohodou o hosťovaní a predložiť ju policajnému orgánu, ktorý vydal povolenie k pobytu zároveň s potvrdením, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie,
  • uhrádzať náklady na pobyt zo mzdy alebo odmeny, ktorú dostane od prijímajúcej organizácie,
  • bezprostredne po ukončení hosťovania ukončiť pobyt v SR a uhradiť náklady na vycestovanie späť do krajiny svojho trvalého pobytu,
  • uhradiť náklady spojené s možným administratívnym vyhostením z vlastných prostriedkov (prijímajúca organizácia uhradí náklady na pobyt a náklady spojené s administratívnym vyhostením cudzinca iba v prípade, ak ich nebude možné uhradiť podľa vyššie uvedených ustanovení a pokiaľ vzniknú do 6 mesiacov od skončenia platnosti dohody o hosťovaní).