Povinnosti prijímajúcej organizácie - Dohoda o hosťovaní

Prijímajúca organizácia

 • sa zaväzuje na riešenie projektu výskumu a vývoja uvedeného v Dohode o hosťovaní uzatvoriť s cudzincom pracovnoprávny vzťah (dohoda o hosťovaní nenahrádza pracovnú zmluvu),
 • zodpovedá za náklady na pobyt cudzinca a ďalšie možné náklady súvisiace s jeho vyhostením, ak sa preukáže, že sa na území SR zdržuje nelegálne,
 • uzatvorí s cudzincom pracovný pomer na dobu určitú alebo dohodu o vykonaní práce v pracovnom zaradení uvedenom v dohode o hosťovaní a zaväzuje sa mu zabezpečiť dostatočné mesačné finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s jeho prechodným pobytom a na cestovné náklady na spiatočnú cestu najmenej vo výsške minimálnej mzdy (cesta návratu cudzinca do domovskej krajiny po skončení platnosti povolenia na prechodný pobyt v SR),
 • zaväzuje sa mu poskytnúť mzdu alebo odmenu vo výške stanovenej v dohode o hosťovaní,
 • zaväzuje sa cudzincovi počas jeho pobytu uhrádzať zdravotné poistenie,
 • umožní vykonávať cudzincovi výskumnú činnosť na svojom pracovisku za pracovných podmienok ustanovených Zákonníkom práce a ostatnými pracovnoprávnymi predpismi tejto organizácie platnými pre ostatných zamestnancov na tomto pracovisku v rovnakom pracovnom zaradení,
 • oboznámi cudzinca s jeho právami a povinnosťami pred začatím jeho hosťovania, s pracovnými pomienkami, organizačným poriadkom a predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnymi predpismi.

Zdroj: Príloha č. 2 k Metodickému usmerneniu č. 48/2011 www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-482011/

 

Povinnosti zamestnávateľa:

 • uzatvoriť pracovnoprávny vzťah v súlade so Zákonníkom práce,
 • pred nástupom do zamestnania prihlásiť zamestnanca v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne,
 • do 7 pracovných dní prihlásiť zamestnanca prostredníctvom formulára Informačná karta vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu cudzinca, na zamestnanie ktorého sa na území SR nevyžaduje povolenie na zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu práce,
 • do 8 pracovných dní prihlásiť zamestnanca v príslušnej zdravotnej poisťovni,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu odhlásiť zamestnanca vo všetkých inštitúciách,
 • do 7 pracovných dní po skončení pracovného pomeru oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom formulára „Informačná karta vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu cudzinca, na zamestnanie ktorého sa na území SR nevyžaduje povolenie na zamestnanie“ na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu práce.

Zoznam úradov práce je k dispozícii na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.