Zjednodušená mobilita študentov a výskumníkov z tretích krajín v rámci EÚ

Od 25. mája 2018 sú na Slovensku účinné nové zjednodušené pravidlá pre mobilitu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ na základe Smernice (EU) 2016/801. Tieto pravidlá umožňujú študentom, výskumníkom a rodinným príslušníkom výskumných pracovníkov, ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt v niektorom z členských štátov EÚ, absolvovať pobyty na Slovensku do 1 roka bez povinnosti získať slovenský prechodný pobyt. Smernicu do svojej národnej legislatívy netransponovali krajiny Írsko, Dánsko a krajiny EZVO. V týchto krajinách platia štandardné podmienky pre mobilitu.

 

 

Študenti, ktorí sú držiteľmi dokladu o pobyte na účel štúdia na vysokej škole v niektorom členskom štáte, budú môcť absolvovať mobilitu na Slovensku v trvaní max. 360 dní bez nutnosti žiadať o slovenský prechodný pobyt, ak:

 • prichádzajú na mobilitu, ktorá sa uskutočňuje v rámci programu EÚ (napr. Erasmus+), programu slovenskej vlády (napr. Národný štipendijný program), viacstranného programu, ktorý podporuje mobilitu (napr. program CEEPUS) alebo v rámci dohody medzi vysokými školami,
 • mobilita sa realizuje v rámci doby platnosti povolenia na pobyt vydanom niektorým členským štátom, a
 • vysoká škola v SR, na ktorej budú realizovať svoje štúdium, to vopred oznámi ministerstvu vnútra a spolu s oznámením zašle:
   • doklad o tom, že študent uskutočňuje časť štúdia na území SR v rámci programu EÚ, programu vlády SR alebo viacstranného programu, ktoré zahŕňajú opatrenia v oblasti mobility, alebo dohody medzi dvoma alebo viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania,
   • doklad o tom, že prijala štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium,
   • kópiu dokladu o pobyte študenta vydaného niektorým z členských štátov (jednotný formát pre všetky členské štáty EÚ, účel pobytu je uvedený v „Poznámke" na doklade),
   • kópiu cestovného dokladu študenta,
   • informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility, a
   • doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu alebo potvrdenie VŠ, že študentovi počas jeho pobytu v SR poskytne dostatočné zdroje na pokrytie nákladov na živobytie, študijných nákladov a nákladov na vycestovanie späť do členského štátu.

 

Vysoká škola je povinná písomne oznamovať policajnému útvaru všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility v SR, do troch pracovných dní, odkedy sa o nich dozvedela.

Poznámka: V prípade, že študent, ktorý zamýšľa absolvovať mobilitu na Slovensku v súlade s vyššie uvedenými bodmi, má v niektorom členskom štáte udelený prechodný pobyt na iný účel ako štúdium alebo výskum a vývoj, nevzťahuje sa naňho zjednodušená procedúra v rámci tzv. vnútro-európskej mobility. V takomto prípade je potrebné, aby si študent podal žiadosť o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v členskom štáte, v ktorom má udelené povolenie na pobyt.

 

Výskumníci, ktorí sú držiteľmi dokladu o pobyte na účel výskumu v niektorom členskom štáte, budú môcť absolvovať výskumnú mobilitu na Slovensku v trvaní maximálne jedného roka bez nutnosti žiadať o slovenský prechodný pobyt, ak:

 •  sa mobilita realizuje v rámci doby platnosti povolenia na pobyt vydanom niektorým členským štátom
 • ich hosťujúca výskumná organizácia na Slovensku oznámi úmysel prijať takéhoto výskumníka na mobilitu ministerstvu vnútra a spolu s oznámením zašle:
   • doklad o tom, že výskumník uskutočňuje časť výskumnej činnosti v SR,
   • dohodu o hosťovaní z členského štátu, ktorý mu udelil pobyt,
   • kópiu dokladu o pobyte výskumníka vydaného niektorým z členských štátov (jednotný formát pre všetky členské štáty EÚ, účel pobytu je uvedený v „Poznámke“ na doklade),
   • kópiu cestovného dokladu výskumníka,
   • informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility, a
   • doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu alebo potvrdenie výskumnej organizácie, že výskumníkovi počas jeho pobytu v SR poskytne dostatočné zdroje na pokrytie nákladov na živobytie a nákladov na vycestovanie späť do členského štátu.

Výskumná organizácia je povinná písomne oznamovať policajnému útvaru všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility v SR, do troch pracovných dní, odkedy sa o nich dozvedela.

Poznámka: V prípade, že výskumník, ktorý zamýšľa absolvovať výskumnú mobilitu na Slovensku v súlade s vyššie uvedenými bodmi, má v niektorom členskom štáte udelený prechodný pobyt na iný účel ako výskum a vývoj, nevzťahuje sa naňho a jeho rodinných príslušníkov zjednodušená procedúra v rámci tzv. vnútro-európskej mobility. V takomto prípade je potrebné, aby si výskumník podal žiadosť o prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, pokiaľ uzavrie dohodu o hosťovaní s hosťujúcou výskumnou organizáciou v SR alebo na účel osobitnej činnosti, ak ide o účastníkov programov vlády SR, programov EÚ alebo programov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v členskom štáte, v ktorom má udelené povolenie na pobyt alebo na príslušnom oddelení cudzineckej polície na Slovensku.

 

Rodinní príslušníci výskumníkov, ktorí sú držiteľmi dokladu o pobyte na účel zlúčenia rodiny v niektorom členskom štáte, budú môcť výskumníkov sprevádzať aj počas pobytu na Slovensku bez nutnosti žiadať o slovenský prechodný pobyt, ak:

 • hosťujúca výskumná inštitúcia výskumníka, ktorého sú rodinnými príslušníkmi, oznámi ich úmysel uplatňovať mobilitu, ktorá sa realizuje v rámci doby platnosti povolenia na pobyt vydanom niektorým členským štátom, ministerstvu vnútra a spolu s oznámením zašle:
   • doklad, ktorým preukáže rodinný vzťah k výskumníkovi na mobilite,
   • kópiu dokladu o pobyte rodinného príslušníka vydaného niektorým z členských štátov (jednotný formát pre všetky členské štáty EÚ, účel pobytu je uvedený v poznámke na doklade),
   • kópiu cestovného dokladu rodinného príslušníka,
   • informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility, a
   • doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu alebo potvrdenie výskumnej organizácie, že rodinnému príslušníkovi počas jeho pobytu v SR poskytne dostatočné zdroje na pokrytie nákladov na živobytie a nákladov na vycestovanie späť do členského štátu.

Výskumná organizácia je povinná písomne oznamovať policajnému útvaru všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility v SR, do troch pracovných dní, odkedy sa o nich dozvedela.

 

Okrem povinnosti oznamovať úmysel prijať študentov/výskumníkov, ktorí sú rezidentmi iných členských štátov na mobilitu na Slovensku, majú vysoké školy a výskumné organizácie oznamovaciu povinnosť aj v súvislosti s vysielanými študentmi/výskumníkmi.

Ak študenti/výskumníci z tretích krajín, ktorí majú na Slovensku udelený prechodný pobyt, zamýšľajú realizovať mobilitu v inom členskom štáte EÚ, sú vysoké školy/výskumné organizácie povinné oznámiť tento ich úmysel miestne príslušnému oddeleniu cudzineckej polície, a to do troch pracovných dní odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedeli. 

Príslušná informácia musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a štátnu príslušnosť štátneho príslušníka tretej krajiny, číslo a platnosť dokladu o pobyte, členský štát, do ktorého ide štátny príslušník tretej krajiny vykonávať mobilitu, obdobie, počas ktorého štátny príslušník tretej krajiny plánuje vykonávať mobilitu na území členského štátu, názov vysokej školy/výskumnej organizácie v SR a názov vysokej školy/výskumnej organizácie v členskom štáte.